درمان آسم با طب سنتی
دی ۲۶, ۱۳۹۴
مکاتب درمانی
بهمن ۱, ۱۳۹۴
نمایش همه

درمان کمر درد در طب سنتی

درد ستون فقرات


درد ستون فقرات

درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددى است كه به اهم آنها بطور اختصار اشاره مى شود از جمله ضربه ها، ورم ها و تغييرات مهره اى در اثر فشار خارجى يا داخلى روى مهره ها، تورم يا جابجائى و يا تغيير مكان ديسكها، دست اندازيهاى بدخيم ساير اعضاء روى مهره هاى پشت ، خوردگى و يا روئيدن استخوانهاى اضافى روى لبه مهره ها، سنگينى وزن و بيماريهاى زنان از نوع دستگاه تناسلى ادرارى و بسيارىعوامل ديگرى كه مى تواند به علت فشار روى تنه يا شاخه هاى عصب سياتيك دردايجاد نمايد.

درمان درد در اثر ضربه

ضماد آرد جو، آرد باقلا، تاجريزى از هر يك ۵۰ گرم همه را نرم كوبيده در روغن دنبه حل كرده يا با ۲۵۰ گرم دنبه با هم كوبيده در محل درد ضماد نمايند يا مورد،شويد، بومادران از هر يك ۲۰ گرم مغز ناخنك و افسنطين از هر كدام ۱۵ گرم نرم كوبيده با ۲۵۰ گرم دنبه ضماد نمايند.

درد به علت ورم

درمان اينگونه دردها با مالش يا ضماد داروئى تسكين مى يابد مثل لعاب تخم شنبليله ، لعاب تخم كتان گل بنفشه ، گل خطمى ، ميتوان چندتاى آنها را كوبيده با پيه مرغ و مغز ساق قلم گاو داخل كرده بمالند. مسكن هاى ديگر كه در اينجا بكار مى رود عبارتند از روغن قسط، روغن بابونه ، روغن سوسن

داروهاى خوراكى ضد درد متعدد بوده از جمله مصطكى و انيسون را ميتوان نام برد.

دردهاى پشت كه عارضه اى از نوع شركت ديسكها نداشته باشد همه با داروهاى خوردنى ، ماليدنى ، و ضمادهاى فوق بهبودى مى يابد: دردهاى زمان قاعدگى و يا شركت ناراحتيهاى زنانگى با درمان فوق بهبودى مى يابد ماليدن پودينه و سير با روغن زيتون و يا مغز ساق گاو به دردهاى كمرى خيلى مؤثر است .

درد مفاصل

هر درد كه در بندگاهها پيدا شود، درد مفاصل ناميده مى شود مثل مفصل مچ دست و يا مفصل انگشتان و غيره دردهاى مفصلى بيشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح ، جمع شدن مايعات و غيره ) دردهاى مربوط به دررفتگى و شكستگى جدا از ماده است دردهاى مفصلى بيشتر از ماده بلغم (اسیداوریک) و خون بوده و كمتر از ماده صفراوى و سوداوى است ، گاهى دو ماده مثل صفرا و بلغم تواءما موجب ايجاد دردهاى مفصلى مى شوند.

درمان :

درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروهاى گرم و غذاهاى گرم و در مزاج گرم با اغذيه و داروهاى سرد تعديل مزاج نمايند. اگر مربوط به مزاج خشك باشد به ترطيب مزاج بپردازند و اغذيه رطوبتى چون شير گاو و غيره خورند، روغن بادام ، روغن مغز تخم كدو، پيه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط كرده بمالند. در زيادى خون فصد و كم كردن خون لازم است و شربت ليمو و سكنجبين و شيره چهارتخم و عناب ، زرشك و ليمو و آلوچه خشكه مفيد است با فرمول زير.

ماليدنيهاى زير براى دردهاى مفصلى كمرى و همچنين در ضرب و جرح و سقطه و ورم به كار مى رود.

مالدينى رادع ( حل كننده(

ضماد محلل

دردهاى مفصلى با تورم و تب و حرارت

اين دردها – بيماريهاى حاد و مفصلى را تشكيل مى دهند علاوه بر معالجه از طريق داروهاى شيميائى و بررسى آزمايشگاهى ، ميتوان به عنوان كمك در تسريع بهبودى بيمار از داروهاى گياهى نيز استفاده نمود

http://hakimabbas.blogfa.com/8807.aspx

chanal3